<html> <FONT SIZE=2 FACE="Arial" COLOR=#000000> <head> <title>Hiron i put isceljenja</title> <META name=Author content="Dragana Van de moortel-Ili"> <META name=language content=SR> <META NAME="keywords" CONTENT="hiron, kiron, astrologija, Dragana Ilic, Dragana Ili, Dragana Van de moortel, knjiga"> <META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stijl_kvdm.css" /> </head> <body bgcolor="#ffff00"> <body bgcolor="#ffffff"> <table align=right border=0 cellpadding=5 cellspacing=2> <tr class="kleinelink"><td> <a href="hironbio.htm">Hiron u biografijama poznatih li nosti</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="infastyu.HTM">Konsultacije</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="Radix5EN.HTM">Astro softver</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="kontakt.htm">Kontakt</a> </td></tr> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="indexSER.htm">Po etna strana</a> </td></tr> </table> <p>Preko nas mo~ete naru iti knjigu</p> <h1>"HIRON I PUT ISCELJENJA"</h1> <ul> <h3>Astroloaka i psiholoaka perspektiva</h3> </ul> <p> <p>od Melanie Reinhart (originalni naziv <i>Chiron and the Healing Journey</i>).<br> Knjiga ima 414 strana i uklju uje efemeride za Hiron od 1900. do 2050. Cena je 18 evra + pp. <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <img src="img/hiron1.JPG"> </span> <p> <b>deo predgovora srpskom izdanju knige od strane autora Melanie Reinhart:</b> <p>"Verujem da i Hiron i ostali, u skorije vreme pronaeni nebeski objekti nazvani po kentaurima, takoe predstavljaju nivo patnje koji prevazilazi li na i interpersonalna iskustva. Mi ~ivimo unutar, i u okru~enju smo, energija i sila koje pomeraju istoriju na na in koji uklju uje ogromnu patnju svih onih koji ne ~ele da zatvore o i i srce pred realnoau. Moj oseaj je da je prepoznavanje tih "viae-nego-li nih" tema, va~na oblast u isceljenju, koju su ljudi otkrili tek nedavno. Sve ono ato se nalazi u "kolektivnom bolu", a u to mo~emo uklju iti nacionalni ponos, duboku odanost idejama ili verovanjima, ast, oseaj krivice, sram, povreenost istorijskim preokretima, i mnoga druga, vremenom odomaena oseanja, predstavljaju realna i va~na oseanja i iskustva pro~eta kroz naau psihu. Rat je traumati an za sve koji se u njemu nalaze, bez obzira na to koja je strana "u pravu" i bez obzira na ishode. U proalosti, neizre eni bol takvih iskustava bio je zapisan, kao memorisana elija, unutar duhovnih tela naaih predaka, koji nisu imali izbora ve iste prenosili kao nepreraene informacije narednim generacijama, poput u~arenog uglja ba enog u ne~ne ruke tek roenih. Za mnoge ljude takva vrsta iskustava le~i unutar konfiguracija njihovog Hirona. Ja se nadam da emo nau iti da damo jedni drugima prostora da iska~emo koja iskustva nas mu e, kako bi njima prouzrokovana bol mogla biti izle ena razmenom iskustava, saoseanjem i razumevanjem. Za nas je va~no da prepoznamo one oblasti bola i patnje unutar nas samih koje pripadaju naaoj osobenoj biografiji, naaem vremenu i prostoru, kako bismo otvorili sebi put ka prepoznavanju dubljeg bola, prouzrokovanog prvobitnim odvajanjem od Bo~anskog. Taj prvobitni bol takoe mo~e biti izle en, samim tim ato smo svi mi deo ne eg iskonski svetog, bez obzira kako to sve definisali. Jednom osloboeni bolne spone sa kolektivnim bolom, postajemo ja i i slobodniji da u estvujemo u kolektivnim promenama, na onaj na in na koji se oseamo pozvani da to u inimo, poma~ui onima koji joa uvek pate od bolnih rana nanetim istorijskim deaavanjima. "Kada neko dozvoli sebi da mirno sedi i osea bolnu ranu svih seanja koja je prouzrokuju, pojavie se zlatni eliksir, le ei bol, popunjavajui praznine prekrasnom slaau koja se uvla i u srce .... i donosi zadovoljstvo za kojim je osoba ~udila." <p>Ja se nadam da ova knjiga mo~e dodirnuti vaau duau, ohrabriti vas da sa odva~noau iska~ete svoja bolna iskustva i pratiti vas na vaaem putu isceljenja, kako li nog, tako i nacionalnog. <p>Na kraju, postoji samo Jedno Isceljenje i svi mi u estvujemo u njemu, bilo samostalno ili sa drugima, bilo sa prijateljima ili sa strancima." <p></p> <p> Melanie Reinhart, 10.10.2002. <FONT SIZE=2 FACE="Arial" color="#ffff00"> <h6>hiron kiron astrologija novi sad beograd srbija</h6> <FONT SIZE=2 FACE="Arial" color="#000000"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4755349-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </body> </html>