<html> <head> <title>Astrologija sa Draganom Van de moortel - Ili</title> <META name=Author content="Dragana Van de moortel-Ili"> <META name=language content=SR> <META NAME="keywords" CONTENT="astrologija, Astroloaki kompjuterski programi, Interpretacija horoskopa, Novi Sad, Vojvodina, Belgija, Dragana Ili, Dragana Van de moortel"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stijl_kvdm.css" /> </head> <body style="margin-right: 30px; margin-left: 30px; background-color: #FFE7C8;"> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div class="fb-like" data-href="http://www.astrovdm.com/infastyu.htm" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="true" data-action="recommend"></div> <p><br></p> <div style="width=100%; min-width:950px; height:auto; clear:both;"> <div style="float: left; box-sizing:border-box; height:auto; padding-bottom: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"> <img src="img/IMG_1812-1 Dragana kons-.jpg"> </div> <div style="float: left; box-sizing:border-box; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; width:500px; height:auto;"> <div style="float: left; box-sizing:border-box; padding-left: 10px; margin-bottom: 2px; width:100%; background-color:#9F7B9B;"> <h1>Astrologija</h1> </div> <div style="float: left; box-sizing:border-box; padding-left: 10px; width:100%; background-color:#9F7B9B;"> <h1>Psyho-energetski rad</h1> </div> <div style="float: left; box-sizing:border-box; padding-left: 10px; width:100%; height:auto;"> <h4>sa Draganom Van de moortel - Ili</h4> <ul><i><b> <li>Imate li potrebu da u potpunosti otkrijete svoje potencijale? <li>Koliko ste zadovoljni svojim emotivnim ili profesionalnim ~ivotom? <li>Prolazite li kroz kriti an period svog ~ivota? <li>Imate li problem da donesete odluku? <li>Da li biste u ili astrologiju bilo za li ne potrebe ili profesionalni rad? <li>Da li ~elite da znate kako je astrologija povezana sa finansijskim ciklusima? </i></b> </ul> <h4>Ja mogu da razmialjam zajedno sa vama i pomognem vam da lakae donesete odluke!</h4> </div> </div> <div style="float: right; box-sizing:border-box; height:auto; width:150px; padding-left: 10px;"> <div style="float: right; box-sizing:border-box; width: 100%; height:50px; padding-left: 0px; padding-bottom: 10px;"> <a href="consulta.htm"><img src="img/UK.png" align=right height=40></a> </div> <div style="float: right; box-sizing:border-box; width: 100%; height:50px; padding-left: 0px; padding-bottom: 10px;"> <a href="konsulta.htm"><img src="img/VL.png" align=right height=40></a> </div> <div style="float: right; box-sizing:border-box; width: 100%; height:auto; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; background-color:grey;"> <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=2 width=100%> <tr class="kleinelink"><td> <a href="kursevi.htm">Kursevi</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="whoarewe.htm">Ko sam ja?</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="kontakt.htm">Kontakt</A> </td></tr> <!-- <tr class="kleinelink"><td> <a href="./radix5NL.htm">astrologische software</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="./prognoza.htm">Astroloaka prognoza</a> </td></tr> --> <tr class="kleinelink"><td> <a href="indexSER.htm">Po etna strana</a> </td></tr> </table> </div> </div> <div style="float: left; box-sizing:border-box; height:20px; width:100%;"> <hr> </div> </div> <div style="width=100%; min-width:950px; height:auto; clear:both;"> <h4>Interpretacija horoskopa</h4> <ul> <p>U sklopu interpretacije horoskopa koristim viae psiholoakih i astroloakih metoda za spoznaju kako specifi nosti karaktera, tako uslova u kome se osoba nalazi u datom momentu. Uz interpretaciju natalne karte, kroz mitoloaku, holisti ku i simboli ku analizu ukazujem na sve mogunosti maksimalnog iskoriaenja li nih potencijala. Ja povremeno dolazim u Srbiju i tada vraim konsultacije uz li no prisustvo, no u svakom momentu sam spremna da radim analize preko Skype-a, ili poaaljem CD ili MP-3 snimke. Uz svaku narud~binu obavezno je dati ta an datum, sat i mesto roenja, kao i elementarne informacije o osobi: profesija, porodi na situacija, druge specifi nosti i pitanja na koja se tra~i odgovor. Molim vas da mi ne ka~ete da vas interesuju posao, ljubav i novac, ve da mi detaljnije objasnite kakve dileme imate kako bih ja bolje mogla d razumem vaau specificnu situaciju i pove~em je sa polo~ajem planeta. </p> </ul> <h4>Poslovna astrologija</h4> <ul> <p>Radei sa poslovnim ljudima i njihovim kompanijama joa od 90-ih godina, ja posedujem veliko iskustvo u analizi kako horoskopa vlasnika kompanije, tako odnosa sa njihovim kolegama, zaposlenima, pretpostavljenima& Mo~emo zajedno odrediti najpovoljniji datum za otvaranje nove delatnosti ili na karti sveta odrediti u kojim delovima mo~ete imati najbolji prosperitet. Ako imate malu hamburgeriju, poslovna astrologija vam mo~e pomoi da poslujete bolje; ako ste vlasnik velike firme koja se bavi meunarodnim poslovima, mogu se takoe uklju iti u vaa rad. </ul> <h4>Psiho energetski rad, rad sa aurom, kreativne vizualizacije</h4> <ul> <p>U kombinaciji sa astrologijom ja koristim razli ite psiholoake i energetske metode kojima poma~em klijentu da povrati energetski balans. Nekada je potrebno imati viae sesija kako bi se otkrio koren problema i problem na pravi na in tretirao i razreaio. <p>Da li ste optereeni bolnim emocijama (tuga, bes, problemi iz detinjstva& )? Imate li neka druga traumati na seanja? Da li ste depresivni, ili patite od fizi kog bola? Uz pomo EFT-a ("emotional freedom technique" = tehnika emotivne slobode) mogu vam pomoi da razreaite svoje probleme. Najvei broj emotivnih ili fizi kih problema dolaze kao posledica intenzivnih neprijatnih iskustava koji nisu na pravi na in preraeni. Negativna seanja se natalo~e i po inju da blokiraju put naaeg zdravog razvoja i napretka. EFT se izvodi tako da, dok pri amo o bilo potisnutim, bilo aktuelnim optereenjima, lupkamo po odreenim akupresurnim ta kama tela, i time vraamo poremeeni balans organizma u normalu. <p>Rado u vam pomoi da sami nau ite kako da, na jednostavan na in, sebi pomognete. Mo~emo zajedno iskreirati terapiju koja e pomoi baa vaaoj specifi noj situaciji da se normalizuje i tu tehniku s vremenom prilagoavati novim uslovima. <p>Ako ~elite da postignete unutraanji mir, opustite se i oslobodite negativnih misli, ja sam spremna da vam pru~im poverljivu i profesionalnu pomo. Mogu i rad preko Skype-a, preko kog vas ja instruiaem kako da se sami udarate po senzitivnim ta kama dok obavljamo razgovor. </ul> <h4>Astroloaki kompjuterski programi</h4> <ul> <p>Preko mene mo~ete direktno naru iti veliki broj svetskih astroloakih programa za kompjutere meu kojima posebno preporu ujemo <a href="Radix5EN.htm">Radix 5</a>, zbog njegove efikasnosti, sveobuhvatnosti, mogunosti obavljanja sopstvenih istra~ivanja i povoljne cene. Preko programa Radix 5, koji mo~ete dobiti na CD-u ili sami skinuti sa naaeg sajta, mo~ete izra unati natalni horoskop, solarni i lunarni povratak (i ostale povratke), tranzite, sekundarne progresije, primarne direkcije, a originalni dijagrami i cirkularni tranzitni horoskopi Vam rad sa ovim programom ine prijatnijim i jednostavnijim. Uz program dobijate i veliki broj horoskopa poznatih li nosti. Program za sada mo~ete dobiti na engleskom, francuskom, nema kom ili nizozemskom jeziku (pogledati deo vebsajta koji se odnosi na astroloake softvere). </ul> <h4>Cene</h4> <ul> <p>Cene se kreu od 50 evra za jednu psiho-energetsku sesiju, preko 65 evra (ili dinarske protivvrednosti) za natalni horoskop do viaih cifara u slu aju izrade poslovnih horoskopa. Program Radix 5 iznosi 140/169 evra. Uplata unapred je obavezna ako se konsultacije vrae telefonskim preko Skype-a ili preko snimka, a ako je potrebno neato slati poatom, dodaju se poatanski troakovi <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick"> <input type="hidden" name="business" value="koen@astrovdm.com"> <input type="hidden" name="item_name" value="Astrological consultation from Dragana"> <input type="hidden" name="amount" value="65.00"> <input type="hidden" name="shipping" value="0.00"> <input type="hidden" name="no_shipping" value="0"> <input type="hidden" name="no_note" value="1"> <input type="hidden" name="currency_code" value="EUR"> <input type="hidden" name="tax" value="0.00"> <input type="hidden" name="lc" value="BE"> <input type="hidden" name="bn" value="PP-BuyNowBF"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/BE/i/btn/btn_paynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form> </ul> </div> <p> <hr> <div style="float: left; box-sizing:border-box; height:100%; padding-bottom: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"> <img src="img/Dragana - sofiesticated design.jpg" width=300> </div> <h4>Biografija</h4> <ul> <p> Dragana se bavi astrologijom od po etka '80-tih, a profesionalni astrolog je od 1990. U ovom momentu ~ivi u Belgiji gde ima svoju trogodianju akolu astrologije, a radi i kao mentor na Fakultetu astroloakih studija u Londonu i Institutu za Psiholoaku astrologiju i psihoanalizu u Ljubljani. Radi na srpskom, engleskom i nizozemskom jeziku, Posednik je Diplome Fakulteta astrologije iz Londona (D.F.Astrol.S.), diplome Prirodno - matemati kog fakulteta iz Novog Sada (hemija) i sada se nalazi na zavraetku master studija antropologije (kulturoloake astronomije i astrologije) na koled~u Trinity Saint David univerziteta u Velsu. </ul> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4755349-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </body> </html>