Astro-Logika

(2de, bijgewerkte, uitgave okt. 2002, ISBN 978-90-804099-1-0)

(Dutch; English translation, see below!)

Is astrologie waar of niet? Misschien een beetje en een beetje niet? Hoe kunnen we dat te weten komen en waarom zou dat nodig zijn? Daarover gaat dit boekje. Het bevat zo een beetje mijn konklusies van 20 jaar astrologie-studie.
Ik overloop op een kritische manier allerlei gedachten en technieken die in de astrologenwereld gemeengoed zijn. Sommige daarvan vormen een logisch en koherent geheel, terwijl andere mekaar tegenspreken.
Behandelde onderwerpen zijn bv.:

 • Vooroordelen zowel bij astrologen als bij wetenschappers
 • Kenmerken van goede theorieŽn
 • Horoskopen van wie en wat?
 • De geboorte (tijdstip, al of niet natuurlijk,...)
 • Biologische en kosmische tweelingen
 • Leven naar de horoskoop?
 • Het astrologische referentiestelsel (koŲrdinaten, geocentrisch/heliocentrisch, tropisch/siderisch)
 • Waarom 12 tekens en vanwaar komt de betekenis?
 • De pionnen op het astrologische spelbord (welke, vanwaar de betekenis, tekenheersers, planetoÔden, knopen, hypothetische planeten, brandpunten, sterren, Arabische punten,...)
 • Welk huizensysteem?
 • Aspekten (welke hoeken en orbs? ingaande/uitgaande, toenemende/afnemende, tweedimensionale,...)
 • Midpunten
 • Synthesesystemen (dominante planeet en element, van horoskoop naar mensentaal)
 • Voorspeltechnieken vergeleken (transits, progressies, direkties, logaritmische tijdschaal, solaar, rektifikatie, astrokartografie,...)
 • Synastrietechnieken vergeleken (onderlinge aspekten, komposiet, Davison, huiskontakthoroskoop, relatiehoroskoop)
 • Onderlinge konsistentie van systemen
 • Mengelingen van systemen (numerologie, I Ching, tarot,...)
 • Uurhoekastrologie
  Tevens geef ik suggesties voor een meer wetenschappelijke aanpak van de astrologie (het zoeken naar een mechanisme enerzijds, en statistiek anderzijds) met tal van praktische voorbeelden: onderzoek van aantrekking op het eerste zicht, het gebruik van transitkoncentratiegrafieken, koppeltesten, enz.

  Astro-logika in e-boek-vorm (561kB) is gratis.

  Andere teksten


  Astro-Logics

  (translation of "Astro-logika", ISBN 90-804099-1-X, nov. 2002)

  Is astrology "true" or not? Maybe some parts are and some aren't? How can we find out, and why should we?
  These are the questions that I try to answer in this book, backpacked with 20 years experience in the field.
  Topics include:

 • Prejudices of astrologers and scientists
 • Characteristics of good theories
 • Horoscopes of who and what?
 • The birth (time, natural or not,...)
 • Biological and cosmic twins
 • Living according to the horoscope?
 • The astrological system of reference (co-ordinates, geocentric/heliocentric, tropical/sidereal)
 • Why 12 signs and where does the meaning come from?
 • The pawns on the astrological board (which? meaning? rulers, planetoids, nodes, hypothetical planets, focal points, stars, Arabic points,...)
 • Which house system?
 • Aspects (which angles and orbs? ingoing/outgoing, applying/separating, twodimensional,...)
 • Midpoints
 • Synthesis systems (dominant planets and elements, from horoscope to human language)
 • Prediction techniques compared (transits, progressions, directions, logaritmic time scale, solar returns, rectification, astrocartography,...)
 • Synastry techniques compared (mutual aspects, composite, Davison, house contact horoscope, relationship charts)
 • Mutual consistence of systems
 • Mixing up systems (numerology, Yi Ching, tarot,...)
 • Horary
  Moreover, I give suggestions for a more scientific approach of astrology (finding a mechanism on one hand, and statistics on the other hand), and practical examples: research of first-sight attraction, the use of transit concentration graphs, matching tests etc.

  Astro-logics in e-book form (561kB) is free.

  If you want it in it's classical paper book form: that's still possible for 15 euro + 3 euro shipping costs. Just transfer the amount to account nr.: 890-7140559-32 (bank: Volksdepositokas, Ghent, Belgium, IBAN BE90 8907 1405 5932, BIC VDSPBE91).

  Comments by Geoffrey Dean:
  "I thought it was a lovely book. Nicely organised, easy to read, and full of interesting things. Congratulations! I wish more astrologers would write the way you do. Hopefully your book will persuade astrologers to think more about what they are doing."

  Other texts  Home